تبلیغات
شهر کتاب - دوستی2

شهر کتاب

کتاب سفری به دنیایی پر از خیال و رویا.........


دوست از تاثیر گذار ترین افراد بر شماست پس در انتخاب آن دقت کنید.
آدمی بر دین و روش همنشین خود است، پس باید ببینید که با چه کسی دوست میشوید.
Choose your friend carefully, For a friend
Is the most influential person.

دوست شما نشان دهنده ی اعتقادات و شخصیت شماست، پس ببین با که دوستی.
هرگاه وضع کسی بر شما نا معلوم بود و دین او را نشناختید، ه دوستانش نظر کنید.
Your friend shows your personality and beliefs.
So look who your friend is.

از نشانه های دوستان خدا دوستی با دیگران است، آن را از ملاک های خود قرار دهید.
مومن چنان است که با دیگران انس  و الفت گرفه و دیگران با او انس و دارند
و کسی که نه الفت پذیر است و نه الفت میگیرد در او خیری نیست.
God's friend make friends with others,
Make it your criteria.

با مردم بودن و دوستی با مردم شما را از وسوسه های شیطان دور میکند.
مبادا از مردم دوری گزینید که گرفتار بلاهای شیطان میشوید.
Friendship and relations with people
repels devil,s temptations.

بهترین دوست تو کسیت که ارتباط روحی قوی تری با او داری.
خدا همه ی برادران ایمانی را از یک روح و یک ریشه آفریده است. آنان را از هم بدانید.
Your best friend is one who has a stronger spiritual relation with you.

ملاک خوبی و بدی تو دوستانت هستند پس در دوست یابی دقت کن.
همنشینی و دوستی با افراد فاسد باغث سو ظن به خوبان میشود
 و همنشینی با خوبان و مومنان تو را جزو خوبان میکند.
The yardstick of your goodness and badness
Is your friend, Choose them carefully

Tabassom Razavisنوشته شده در شنبه 18 خرداد 1392 ساعت 04:27 ب.ظ توسط Tabassom نظرات

قالب جدید وبلاگ پیجك دات نت